พร้อมลุย ทบทวนเนื้อหา GAT/PAT 61

บทที่ออกสอบ-gat-pat-tcas61

พร้อมลุย ทบทวนเนื้อหา GAT/PAT 61

เมื่อ GAT/PAT ของน้อง ๆ ม.6 ในระบบ TCAS ปีนี้ เหลือเพียงรอบเดียว พี่วีวี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคงเป็นกังวล และต้องเตรียมความพร้อมกันมากกว่าเดิม
วันนี้พี่วีวี่จึงนำเนื้อหาการสอบ GAT/PAT 61 มาฝาก เพื่อให้น้อง ๆ ม.6 ได้นำกลับไปเตรียมตัวทั้งทบทวน และตะลุยโจทย์ให้พร้อมสำหรับการสอบในครั้งนี้ค่ะ

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT 61

 • GAT ความถนัดทั่วไป

ส่วนที่ 1
การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ส่วนที่ 2
การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

 • Speaking and Conversation
 • Vocabulary
 • Structure and Writing
 • Reading Comprehension
 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหา

 • ตรรกศาสตร์
 • เซต
 • ระบบจำนวนจริง
 • ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัสเบื้องต้น
 • การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ศักยภาพ
การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา

 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สารและสมบัติของสาร
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงาน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
 • ดาราศาสตร์และอวกาศ

ศักยภาพ

 • คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
 • ทักษะการอ่านบทความ/ สถานการณ์/ การทดลองทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
 • เคมี สาร และสมบัติของสาร
 • พลังงาน ความร้อน และของไหล
 • คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

ศักยภาพ

 • การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
 • ความถนัดเชิงช่าง
 • ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
 • สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
 • การแก้ปัญหา
 • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ศักยภาพ

 • การรับรู้รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ
 • การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • จินตนาการ
 • ทักษะการวาดภาพ
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 • สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

ศักยภาพ

 • สมรรถนะภาพ และคุณสมบัติของความเป็นครู
 • สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหา

 • ทัศนศิลป์
 • ออกแบบ
 • ดนตรี
 • นาฏศิลป์/ การแสดง

ศักยภาพ

 • การรับรู้
 • การคิดวิเคราะห์
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • บูรณาการความรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

 • PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 • ไวยากรณ์และโครางสร้าง (Grammaire)
 • สำนวน (Expression)
 • วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
 • การออกเสียง (Prononciation)

ศักยภาพ

 • ความสามารถในการอ่าน
 • ความสามารถในการเขียน
 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

เนื้อหา
คำศัพท์ สำนวน และ โครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatzund Strukturen)

 1. คำศัพท์แยกตามประเภทของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา (Nomen – Verb – Verbindungen) และมีสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke)
 2. ไวยากรณ์ระดับคำและประโยค (Grammatik)

ศักยภาพ

 1. ความสามารถในการใช้คำศัพท์ และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน (Ausdrücke und Wendungen in verschiedenen Situationen und Kontexten im Alltag)
 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความ การขยายความ และการตีความ (Lesen)
 • การใช้เทคนิคการอ่านลักษณะต่าง ๆ ทำความเข้าใจตัวบทภาษาเยอรมันที่มีความยาวแตกต่างกันไป เพื่อตอบคำถามและเติมคำหรือข้อความที่เหมาะสมในช่องว่าง (Lesetexteunterschiedlicher länge und Lückentexte)
 • ทั้งนี้ตัวบทจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ (D-A-CH – Landeskunde) ด้วย
 • PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา

 • คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
 • คันจิขั้นพื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • ญี่ปุ่นศึกษา

ศักยภาพ

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการเขียน
 • ความสามารถในการอ่าน
 • PAT 7.4 ภาษาจีน

เนื้อหา

 • คำศัพท์ และสำนวน
 • ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
 • สัทอักษร
 • ความรู้ทั่วไปอักษรจีน
 • การเขียน
 • การอ่าน
 • สนทนา

ศักยภาพ

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการเขียน
 • ความสามารถในการอ่าน
 • PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ – ไทย
 • คำศัพท์
 • ความเข้าใจภาษา

ศักยภาพ
ศักยภาพ ความสามารถในการอ่าน

 • PAT 7.6 ภาษาบาลี

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 • ความเข้าใจภาษา

ศักยภาพ

 • ความสามารถในการอ่านเขียน
 • ความสามารถในการแปลความ
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ
 • PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • สังคมและวัฒนธรรม

ศักยภาพ

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการอ่าน

ดูรายละเอียด GAT/PAT ของเด็ก61 เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

น้อง ๆ ม.6 ได้เห็นเนื้อหาการสอบ GAT/PAT 61 กันไปแล้ว อย่าลืมนำกลับไปเตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมด้วยนะคะ บอกเลยว่าอย่าชะล่าใจไป ถึงแม้จะสอบในปีหน้าก็ตาม เพื่อความสำเร็จที่น้อง ๆ หวังไว้ค่ะ
นอกจากนี้พี่วีวี่ยังมีคอร์สติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ มาแนะนำ เพื่อให้น้อง ๆ เข้าถึงเนื้อหาได้ตรงจุด  พร้อมเก็บเทคนิคพิชิต GAT/PAT ครั้งนี้ ด้วยความมั่นใจเกินร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ