ล่าสุด!! อัพเดต กสพท 61 ในระบบ TCAS

ล่าสุด!!  อัพเดต กสพท 61 ในระบบ TCAS

ใครอยากสมัคร กสพท 61 ต้องอ่าน

ในวันนี้พี่วีวี่มีข้อมูลอัพเดต สด ๆ ร้อน ๆ จากทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th เรื่องการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์  และเภสัชศาสตร์ของ กสพท ในปีการศึกษา 2561 มาฝากกันค่ะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนรับของคณะ/ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม กสพท 61

จำนวนเปิดรับ-กสพท-61-1
จำนวนเปิดรับ-กสพท-61-5
จำนวนเปิดรับ-กสพท-61-4
จำนวนเปิดรับ-กสพท-61-3
จำนวนเปิดรับ-กสพท-61-2

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร กสพท 61

 1. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในสายวิทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า เท่านั้น

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุนสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชน ที่เข้าร่วมกับ กสพท
 3. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 ในหลักสูตรต่อไปนี้
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 1. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา2560

(ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต /นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)

 1. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่1 การรับด้วย Portfolio และในรอบที่ 2 การรับแบบโควตา
 2. ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกาย และจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ หรือ สัตวแพทย์ หรือ เภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th)
 3. สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตรเพิ่มเติม เพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์ ตามที่กำหนดทางวิทยาลัยฯกำหนด ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ได้ที่ www.pcm.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือก กสพท 61

*สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย ก่อนปีการศึกษา 2560 และผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ไม่สามารถนำผล O-NET มาแสดงได้ กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่จะนำผลการเรียนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบ O-NET

วิธีการสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท 61

น้อง ๆ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

ปฏิทินสอบ กสพท เด็ก61 ในระบบ TCAS

กันยายน 2560

1 – 30  ก.ย.     สมัครสอบวิชาเฉพาะ

ธันวาคม 2560

สมัครสอบวิชาสามัญ

มีนาคม 2561

3 – 4 มี.ค.        สอบ O-NET (ติดตามประกาศของ สทศ.)

10 มี.ค.             สอบวิชาเฉพาะ กสพท

17 – 18 มี.ค.    สอบวิชาสามัญ (ติดตามประกาศของ สทศ.)

เมษายน 2561

3 เม.ย.     ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ กสพท

       ประกาศผลสอบ O-NET

      (ติดตามประกาศของ สทศ.)

พฤษภาคม 2561

9 – 13 พ.ค.        รับสมัคร รอบรับตรงร่วมกัน

23 พ.ค.               ประกาศผลการคัดเลือก Clearing House

                   (ติดตามประกาศของ สทศ.)

 26 – 28 พ.ค.     ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

                   (ติดตามประกาศของ สทศ.)

มิถุนายน 2561

1 – 5 มิ.ย.     สอบสัมภาษณ์

8 มิ.ย.            ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

และนี่ก็เป็นข้อมูลที่พี่วีวี่นำมาฝาก น้อง ๆ ที่อยากสมัคร กสพท 61 นี้นะคะ ถูกใจกันไหม ที่สำคัญน้อง ๆ ต้องคอยติดตามข่าวสารจาก กสพท อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แล้วพบกับพี่วีวี่ได้ใหม่ในครั้งหน้า บ๊าย บายค่ะ

ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

อ้างอิง www9.si.mahidol.ac.th

ติวความถนัดแพทย์-กสพท

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ