สำรวจกันหน่อย … คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาอะไรบ้างนะ ??? ตอนสุดท้าย

หลังจากที่ได้รีวิวกันไปแล้วหลายตอน มาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วมาดูกันเลย ติดตามทุกตอนคลิก “วิศวะ”
16.สาขาวิศวกรรมการบินและอากาศยาน ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรมการบินและอากาศยาน 3 สาขา ซึ่งประกอบด้วยอากาศพลศาสตร์ และการขับดันอากาศยาน ระบบควบคุมอัตโนมัติและการควบคุมการบิน และการออกแบบโครงสร้างอากาศยาน การให้การศึกษามุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีจะมีการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านงานวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุดเข้ามาใช้ในการศึกษา และในด้านปฏิบัติจะมุ่งเน้นการทดลองวิจัย เพื่อให้ทางปฏิบัติมีความคล่องตัวสูงสุด
ตัวอย่างอาชีพ เช่น วิศวกรควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม / วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องบิน  / เจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน / วิศวกรให้คำปรึกษาด้านอวกาศให้กับรัฐ และ วิศวกรการจัดการในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
17.สาขาวิศวกรรมการอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของวิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตรให้อยู่ในรูปของอาหาร วิศวกรรมเก็บรักษาอาหาร และวิศวกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูป นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวิเคราะห์และทดสอบเครื่องจักรกลอาหาร ศึกษาระบบควบคุมในการผลิต ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ตัวอย่างอาชีพ เช่น วิศวกรวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม  และ วิศวกรควบคุมการผลิตอาหารและควมคุมความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นต้น
18.สาขาวิศวกรรมเกษตร ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และสามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมในการผลิตทางการเกษตร การแปรสภาพและการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร กำลังทางระบบการเกษตร การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิกนิวแมติก พัดลม เครื่องสูบและระบบการจ่าย การวัดและอุปกรณ์วัด การออกแบบเครื่องมือลำเลียงผลิตผลเกษตร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการเกษตร และการออกแบบ โครงสร้างอาคารเกษตร
ตัวอย่างอาชีพ เช่น วิศวกรการเกษตร / วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรหรือการแปรรูปสินค้าทางเกษตร และ นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม เป็นต้น
 19. วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชาที่นำเอาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เช่น ความรู้กลศาสตร์ของไหล นำมาใช้กับการทำหัวใจเทียม หลอดเลือดเทียม , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical modeling) ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง รวมถึงการศึกษาและวิจัยอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางการแพทย์ต่างๆ
ตัวอย่างอาชีพ เช่น วิศวกรเครื่องมือแพทย์ตามโรงพยาบาล / วิศวกรเครื่องมือแพทย์ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์ และ นักวิจัยหน่วยงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น
20.สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตร์ของของไหล ชลศาสตร์ อุทกวิทยาผิวดินและใต้ดิน วิศวกรรมแม่น้ำ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง การป้องกันและการระบายน้ำในชุมชนเมือง รวมทั้งการประยุกต์วิชาการเพื่อการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำทุกขนาด
ตัวอย่างอาชีพ เช่น วิศวกรที่ปรึกษาทั้งด้านวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า และด้านวิศวกรรมโยธาในบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และ วิศวกรการประปา เป็นต้น
จริงๆแล้ว มีสาขาวิศวกรรมมากกว่านี้ แต่นี่คือการรวบรวมข้อมูลตามกำลังที่พี่พอจะหาไหวนะหวังว่าน้องๆที่ฝันไว้ว่าจะสอบเข้าวิศวะและติดตามอ่านคงจะได้ประโยชน์และสาระไม่มากก็น้อยนะส่วนใครที่อยากทราบอะไรเพิ่มเติมลองทิ้งคำถามเอาไว้ดู ถ้าพี่มีเวลาเมื่อไหร่จะศึกษาหามข้อมูลแล้วนำมาตอบว่าที่วิศวะทุกคนในทันทีเลยจ้า

อ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับวิศวะ :
http://www.act.ac.th
http://www.businessthaicenter.com
https://blog.eduzones.com
http://www.hotcourses.in.th
http://jobnorththailand.com
http://www.9engineer.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ