สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (พาราโบลา)

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ระบบสมการ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

พหุนาม

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

เศษส่วนของพหุนาม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

กรณฑ์ที่สอง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

การแปรผัน

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

การสร้างทางเรขาคณิต

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

การแปลงทางเรขาคณิต

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

เส้นขนาน

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ความเท่ากันทุกประการ

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ความคล้าย

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

วงกลม

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ปริซึมและทรงกระบอก

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

พีระมิด, กรวย และทรงกลม

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ความน่าจะเป็น

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
1 2 3 4 5 12
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ