แผนการเรียน ม.ปลาย

รวมทุกวิชา

คลิกที่ตาราง เพื่อดูรายละเอียดคอร์สที่สนใจได้ทันที

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ม.4ม.5ม.6
SUMMERเทอม 1ตุลาคมเทอม 2SUMMERเทอม 1ตุลาคมเทอม 2SUMMERเทอม 1ตุลาคมเทอม 2

คณิต ม.4 เทอม 1

– เซต และการให้เหตุผล
– ตรรกศาสตร์
– ระบบจำนวนจริง
* ทฤษฎีจำนวน และเลขยกกำลัง

คณิต ม.4 เทอม 2

– ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
– ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอกาลิทึม
– เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย

คณิต ม.5 เทอม 1

– ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
– เมทริกซ์
– เวกเตอร์

คณิต ม.5 เทอม 2

– จำนวนเชิงซ้อน
– หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น

คณิต ม.6 เทอม 1 เทอม 2

– ลำดับ และอนุกรม
– แคลคูลัส
– สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น**
– ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น

ULTIMATE MATHS

ตะลุยโจทย์ PAT1

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

หมายเหตุ :

* ไม่อยู่ในหลักสูตรแต่พี่ๆ WE แนะนำให้เรียน เพราะเป็นบทที่เป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดในบทอื่นๆ ต่อได้
** กำหนดการเชิงเส้นไม่อยู่ในหลักสูตร แต่พี่ๆ WE คิดว่าควรเรียนเพิ่มเติม จึงจัดให้อยู่ท้ายต่อจากบทสถิติ

 

ฟิสิกส์ ม.ปลาย
ม.4ม.5ม.6
SUMMERเทอม 1ตุลาคมเทอม 2SUMMERเทอม 1ตุลาคมเทอม 2SUMMERเทอม 1ตุลาคมเทอม 2
แบบ ก. เน้นความสอดคล้องในลำดับของการเรียนให้ตรงตามหลักสูตร

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

– ธรรมชาติ และพัฒนาการทางฟิสิกส์
– การเคลื่อนที่แนวตรง
– แรงและกฎการเคลื่อนที่

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

– สมดุลกล
– งานและพลังงาน
– โมเมนตัม และการชน
– การเคลื่อนที่แนวโค้ง

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1

– การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
– คลื่น
– แสงเชิงคลื่น, แสงเชิงรังสี

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2

– เสียง
– ไฟฟ้าสถิต
– ไฟฟ้ากระแส

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

– แม่เหล็กและไฟฟ้า
– ความร้อนและแก๊ส
– ของแข็ง และของไหล

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2

– ฟิสิกส์ อะตอม
– ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค

ULTIMATE PHYSICS

ตะลุยโจทย์ PAT 2

ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

แบบ ข. เน้นความต่อเนื่องของเนื้อหาในแต่ละด้านของกลุ่มสาระ

กลุ่ม A กลศาสตร์ 1

– ธรรมชาติ และพัฒนาการทางฟิสิกส์
– การเคลื่อนที่แนวตรง
– แรงและกฎการเคลื่อนที่
– สมดุลกล

กลุ่ม B กลศาสตร์ 2

– งานและพลังงาน
– โมเมนตัมและการชน
– การเคลื่อนที่แนวโค้ง

กลุ่ม C คลื่น

– การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
อย่างง่าย
– คลื่น
– แสงเชิงคลื่น, แสงเชิงรังสี
– เสียง

กลุ่ม D ไฟฟ้า

– ไฟฟ้าสถิตย์
– ไฟฟ้ากระแส
– แม่เหล็กและไฟฟ้า

กลุ่ม E สมบัติสาร

– ความร้อนและแก๊ส
– ของแข็งและของไหล

กลุ่ม F ฟิสิกส์แผนใหม่

– ฟิสิกส์อะตอม
– ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค

 

เมื่อจบกลุ่ม B สามารถเลือกเรียนได้ 3 รูปแบบคือ

1. กลุ่ม C
2. กลุ่ม D
3. กลุ่ม E
** แนะนำ : เรียน กลุ่ม C ก่อน กลุ่ม D เนื่องจาก กลุ่ม C มีความเป็นรูปธรรมมากกว่า กลุ่ม D
** แนะนำ : เรียนกลุ่ม E ก่อน F เนื่องจากกลุ่ม F เป็นเนื้อหาฟิสิกส์แผนใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่า กลุ่ม E
** แนะนำ : ควรเรียนกลุ่ม C และ D ให้จบก่อนเรียนกลุ่ม F เนื่องจากเป็นพื้นฐานความรู้ในการเรียน

* น้อง ม.4 ให้ไล่เรียนตามแผนภาพได้เลย
** ส่วนน้องที่เพิ่งมาเก็บเนื้อหาตอน ม.5 ให้เรียนกลุ่มพื้นฐานชีวะ และกลุ่มพันธุศาสตร์ก่อน จากนั้นกลุ่มอื่นๆ จะเรียนอันไหนก่อนหรือหลังก็ได้ ถ้าจะเรียนให้ตรงกับที่โรงเรียนสอนอยู่ก็ดี
*** สำหรับน้อง ม.6 ไม่มีเวลามานั่งเรียนเก็บเนื้อหาแล้ว ไปเรียนคอร์ส ULTIMATE ได้เลยและฝึกทำโจทย์อย่างต่อเนื่อง อย่าประมาทนี่ไม่ใช่เวลามาขี้เกียจแล้วนะ

https://www.webythebrain.com/courses/con94m41

เคมี ม.ปลาย
ม.4ม.5ม.6
เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2

ม.4 เทอม 1

– โครงสร้างอะตอม
– แนวโน้มตารางธาตุ
– พันธะเคมี

ม.4 เทอม 2

– ปริมาณสารสัมพันธ์ 1
– ปริมาณสารสัมพันธ์ 2

ม.5 เทอม 1

– แก๊ส ของเหลว ของแข็ง
– อัตราการเกิดปฏิกิริยา
– สมดุลเคมี

ม.5 เทอม 2

– กรด – เบส
– เคมีไฟฟ้า 1
– เคมีไฟฟ้า 2

ม.6 

– เคมีอินทรีย์
– สารชีวโมเลกุล
– ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์

ULTIMATE CHEMISTRY
ภาษาไทย ม.ปลาย
ม.4ม.5ม.6
เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2
คอร์สภาษาไทยแบบแยกบท
ULTIMATE THAI (สรุปเนื้อหาภาษาไทย + ตะลุยโจทย์)
ULTIMATE THAI ตะลุยโจทย์
ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย วิชาสามัญ
ความถนัดแพทย์ ม.ปลาย
ม.4ม.5ม.6
เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2
    ความถนัดแพทย์
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
ม.4ม.5ม.6
เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2
GRAMMAR POWER – UP + READING BOOSTER
Top