แผนการเรียน ม.ปลาย

รวมทุกวิชา

หมายเหตุ :

* ไม่อยู่ในหลักสูตรแต่พี่ๆ WE แนะนำให้เรียน เพราะเป็นบทที่เป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดในบทอื่นๆ ต่อได้
** กำหนดการเชิงเส้นไม่อยู่ในหลักสูตร แต่พี่ๆ WE คิดว่าควรเรียนเพิ่มเติม จึงจัดให้อยู่ท้ายต่อจากบทสถิติ

ฟิสิกส์ ม.ปลาย
ม.4 ม.5 ม.6
SUMMER เทอม 1 ต.ค. เทอม 2 SUMMER เทอม 1 ต.ค. เทอม 2 SUMMER เทอม 1 ต.ค. เทอม 2
แบบ ก. เน้นความสอดคล้องในลำดับของการเรียนให้ตรงตามหลักสูตร  ULTIMATE PHYSICS
ม.4 เทอม 1 ม.4 เทอม 2 ม.5 เทอม 1 ม.5 เทอม 2 ม.6 เทอม 1 ม.6 เทอม 2
ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ สมดุลกล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เสียง แม่เหล็กและไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การเคลื่อนที่แนวตรง งานและพลังงาน คลื่น ไฟฟ้าสถิต ความร้อนและแก็ส ฟิสิกส์อะตอม
แรงและกฎการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและการชน แสงเชิงคลื่น, แสงเชิงรังสี ไฟฟ้ากระแส ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค
การเคลื่อนที่แนวโค้ง
แบบ ข. เน้นความต่อเนื่องของเนื้อหาในแต่ละด้านของกลุ่มสาระ
กลุ่ม A กลศาสตร์ กลุ่ม B กลศาสตร์ 2 กลุ่ม C คลื่น กลุ่ม D ไฟฟ้า กลุ่ม E สมบัติสาร กลุ่ม F ฟิสิกส์แผนใหม่
ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ไฟฟ้าสถิต ความร้อนและแก็ส คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การเคลื่อนที่แนวตรง โมเมนตัมและการชน คลื่น ไฟฟ้ากระแส ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์อะตอม
แรงและกฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวโค้ง แสงเชิงคลื่น, แสงเชิงรังสี แม่เหล็กและไฟฟ้า ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค
สมดุลกล เสียง

เมื่อจบกลุ่ม B สามารถเลือกเรียนได้ 3 รูปแบบคือ

1. กลุ่ม C
2. กลุ่ม D
3. กลุ่ม E
** แนะนำ : เรียน กลุ่ม C ก่อน กลุ่ม D เนื่องจาก กลุ่ม C มีความเป็นรูปธรรมมากกว่า กลุ่ม D
** แนะนำ : เรียนกลุ่ม E ก่อน F เนื่องจากกลุ่ม F เป็นเนื้อหาฟิสิกส์แผนใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่า กลุ่ม E
** แนะนำ : ควรเรียนกลุ่ม C และ D ให้จบก่อนเรียนกลุ่ม F เนื่องจากเป็นพื้นฐานความรู้ในการเรียน

* น้อง ม.4 ให้ไล่เรียนตามแผนภาพได้เลย
** ส่วนน้องที่เพิ่งมาเก็บเนื้อหาตอน ม.5 ให้เรียนกลุ่มพื้นฐานชีวะ และกลุ่มพันธุศาสตร์ก่อน จากนั้นกลุ่มอื่นๆ จะเรียนอันไหนก่อนหรือหลังก็ได้ ถ้าจะเรียนให้ตรงกับที่โรงเรียนสอนอยู่ก็ดี
*** สำหรับน้อง ม.6 ไม่มีเวลามานั่งเรียนเก็บเนื้อหาแล้ว ไปเรียนคอร์ส ULTIMATE ได้เลยและฝึกทำโจทย์อย่างต่อเนื่อง อย่าประมาทนี่ไม่ใช่เวลามาขี้เกียจแล้วนะ

https://www.webythebrain.com/courses/con94m41

เคมี ม.ปลาย
ม.4ม.5ม.6
เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2

ม.4 เทอม 1

– โครงสร้างอะตอม
– แนวโน้มตารางธาตุ
– พันธะเคมี

ม.4 เทอม 2

– ปริมาณสารสัมพันธ์ 1
– ปริมาณสารสัมพันธ์ 2

ม.5 เทอม 1

– แก๊ส ของเหลว ของแข็ง
– อัตราการเกิดปฏิกิริยา
– สมดุลเคมี

ม.5 เทอม 2

– กรด – เบส
– เคมีไฟฟ้า 1
– เคมีไฟฟ้า 2

ม.6 

– เคมีอินทรีย์
– สารชีวโมเลกุล
– ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์

ULTIMATE CHEMISTRY
ภาษาไทย ม.ปลาย
ม.4 ม.5 ม.6
SUMMER เทอม 1 ต.ค. เทอม 2 SUMMER เทอม 1 ต.ค. เทอม 2 SUMMER เทอม 1 ต.ค. เทอม 2
คอร์สภาษาไทยแบบแยกบท
ULTIMATE THAI 
ความถนัดแพทย์ ม.ปลาย
ม.4ม.5ม.6
เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2เทอม 1เทอม 2
    ความถนัดแพทย์
ภาษาอังกฤษ  ม.ปลาย
ม.4ม.5ม.6
SUMMERเทอม 1ต.ค.เทอม 2SUMMERเทอม 1ต.ค.เทอม 2SUMMERเทอม 1ต.ค.เทอม 2
ULTIMATE ENGLISH  (GRAMMAR POWER – UP + READING BOOSTER + VOCAB ESSENTIALS)
Top