คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

คอร์สสอบเข้า ม.1 Junior 2 เพิ่มเติมความรู้เชิงลึก

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

วิทยาศาสตร์ มิดไมล์ Gifted

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ตะลุยโจทย์ สสวท. ป.6

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

Sci 4A วิทย์กายภาพ เคมี ม.ต้น

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

SCI 3A เคมี ม.ต้น

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

กลุ่มกลศาสตร์ และกลุ่มคลื่น รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

กลุ่มสมบัติสารและความร้อน+กลุ่มไฟฟ้า

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)

ภาษาไทย ม.ต้น รวมทุกบท

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

Grammar Start-up

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

Reading Insight

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

ระบบจำนวนเต็ม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MWC94112_1

ทศนิยมและเศษส่วน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MWC94113

จำนวนและตัวเลข

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MWC94114

สมบัติของจำนวนนับ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MWC94115

ระบบจำนวนจริง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MWC94116

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MWC94117_1

เลขยกกำลัง (ม.1)

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MWC94118

เลขยกกำลัง (ม.2) สมบัติของเลขยกกำลัง

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MWC94119

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MWC94121

กราฟเส้นตรง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MWC94122

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MWC94123

ระบบสมการเชิงเส้น

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MWC94124

สมการกำลังสอง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MWC94125

พาราโบลา

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MWC94126

ระบบสมการ

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MWC94127

อสมการ

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94128

พหุนาม

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
MON94129

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
MON94131

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีที่มากกว่าสอง

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
MON94132

เศษส่วนของพหุนาม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MON94133

กรณฑ์ที่สอง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94134

การแปรผัน

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94135_1

พื้นฐานทางเรขาคณิต และการสร้าง

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94136_1

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94137

การแปลงทางเรขาคณิต

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94138

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MON94139

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MON94141

เส้นขนาน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MON94142

ความเท่ากันทุกประการ

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MON94143

ความคล้าย

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MON94144

วงกลม

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MON94145

ตรีโกณมิติ

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
MON94147
MON94148

ความน่าจะเป็น

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MON94149

สถิติ (1)

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MON94151

สถิติ (2)

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MON94152

สถิติ (3)

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
PON94311

กลศาสตร์ 1

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94312

กลศาสตร์ 2

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94313

คลื่น (คลื่น, เสียง, แสง)

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94314_1

สมบัติสารและความร้อน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94315

ไฟฟ้า (ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์)

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
LON94311

พื้นฐานของชีววิทยา

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94312

การดำรงชีวิตของพืช

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94313

ระบบนิเวศ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94314

การดำรงชีวิตของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94315

พันธุศาสตร์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94397

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94398

สัตว์ + พันธุศาสตร์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ติวเข้ม คณิตศาสตร์ สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

โค้งสุดท้ายเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

เคมีสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

โค้งสุดท้าย เตรียมอุดม ภาษาไทย

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ IJSO และ สพฐ.

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา IJSO

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MON94H42_2

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
MON94H53_2

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (กลุ่มพืช)

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

เคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.4 เทอม 2

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.5 เทอม 1 (เนื้อหารวม)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.5 เทอม 2

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมี ม.6

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

Grammar Power-up

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

READING BOOSTER

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

เซต และการให้เหตุผล

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ตรรกศาสตร์

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ระบบจำนวนจริง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ทฤษฎีจำนวน และเลขยกกำลัง

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MON94H15_1

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MON94H16_2

เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94H18_1

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

เมทริกซ์

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

เวกเตอร์

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MON94H23_1

จำนวนเชิงซ้อน

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
MON94H24_1

หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ลำดับ และอนุกรม

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

แคลคูลัส

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
PON94P11

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P12

การเคลื่อนที่แนวตรง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P13

แรง และกฎการเคลื่อนที่

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P14

สมดุลกล

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P15

งานและพลังงาน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P16

โมเมนตัม และการชน

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P17

การเคลื่อนที่แนวโค้ง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P18

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P19

คลื่น

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P21

แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P22

เสียง

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P23_1

ไฟฟ้าสถิต

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P24_1

ไฟฟ้ากระแส

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P25_1

แม่เหล็กและไฟฟ้า

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
PON94P26_1

ความร้อนและแก๊ส

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
LON94H11_1

พื้นฐานทางชีววิทยา

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H12_1

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H13_1

ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H15_1

การแบ่งเซลล์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H16_1

การสลายอาหารระดับเซลล์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H17_1

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H18_1

โครโมโซม และสารพันธุกรรม

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H19_1

เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H21_1

วิวัฒนาการ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)

การลำเลียงสารของพืช

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)

การสังเคราะห์ด้วยแสง

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)
LON94H26

ระบบย่อยอาหาร

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H27

ระบบลำเลียง และภูมิคุ้มกัน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H28

การขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H29

ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
LON94H31

การเคลื่อนที่ของสัตว์

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)